Privacy

Transparantie en duidelijkheid over je gegevens.

We hechten veel waarde aan de privacy van de bezoekers van onze website en iedereen die zijn of haar gegevens achter laat om met ons in contact te komen (zoals een aanvraag voor een offerte of gratis quickscan). We doen er dan ook alles aan om ieders privacy te beschermen.

In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe wij omgaan met de data en de privacy van bezoekers welke betrekking hebben op het gebruik van onze website, https://adbite.nl. Uiteraard houden wij ons aan de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke per 25 mei 2018 van kracht is. 

Verantwoordelijke gegevensverwerking

De verantwoordelijke partij voor de verwerking van de gegevens op deze website is Adbite B.V., gevestigd aan Koestraat 1, 8051GT in Hattem.

Links naar andere websites

Adbite bevat links naar andere websites. Hoewel wij dergelijke links met de grootste zorg plaatsen, weten wij logischerwijs niet hoe deze websites omgaan met de privacy en het verwerken van persoonsgegevens. Zodra je onze website verlaat en een andere website bezoekt, val je buiten het bereik van deze privacyverklaring.

Wij raden je dan ook altijd aan om eerst goed te lezen hoe de betreffende website omgaat met deze gegevens en nooit zonder meer akkoord te gaan met een cookiemelding.

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken enkel persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. Dit gebeurd bijvoorbeeld zodra je een formulier op onze website invult. Wij kunnen onder andere vragen naar de volgende persoonsgegevens:

  • Naam (voor- en/of achternaam)
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Gevoelige persoonsgegevens of gegevens van minderjarigen

Onze website en/of diensten zijn er niet op gericht om (persoons)gegevens te verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij hier explicitie toestemming voor hebben van hun ouders of voogd. Helaas kunnen we de leeftijd van onze bezoekers niet exact controleren, dus ook niet of zij ouder zijn dan 16 jaar. We raden ouders/voogden van ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen om te voorkomen dat er gegevens van minderjarigen worden verzameld zonder toestemming van ouders of voogd(en).

Wanneer je er van overtuigd bent dat wij zonder bovengenoemde toestemming gegevens hebben verzameld van of over een minderjarige, dan kunt u contact opnemen via privacy@adbite.nl zodat wij deze gegevens per direct kunnen verwijderen.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

We hebben verschillende doelen met het verzamelen van persoonsgegevens, te weten:

  • verzenden van onze nieuwsbrief;
  • contact op te kunnen nemen inzake een aanvraag;
  • het verstrekken van meer informatie over onze dienstverlening;
  • het kunnen doen van een aanbieden naar aanleiding van een aanvraag via onze website.

Geautomatiseerde besluitvorming
Adbite neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijnen
Adbite bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

  • Naam (voor- en/of achternaam): 2 jaar
  • E-mailadres: 2 jaar
  • Telefoonnummer: 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Adbite verkoopt jou gegevens nooit en te nimmer aan derden en zal eventuele persoonsgegevens alleen verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechterlijk bevel. Indien er persoonsgegevens moeten worden gedeeld, zal dit altijd met de belanghebbende worden gecommuniceerd.

Indien wij derden jou persoonsgegevens laten verwerken in onze opdracht (en dus met jou goedkeuring), sluiten wij een zogenaamde Verwerkersovereenkomst af om ervoor te zorgen dat jou gegevens op eenzelfde niveau gewaarborgd zijn op het gebied van bescherming hiervan. Uiteraard blijven wij hier verantwoordelijk voor.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Adbite gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.Adbite gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Adbite en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@adbite.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Adbite wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Adbite neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@adbite.nl.

Wij hebben daarom de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd en zal regelmatig getoetst worden aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. Voorliggende versie is versie 1.1 en is voor het laatst gewijzigd op 1 april 2018